Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 846/QĐ-VTQĐ ngày 24/02/2022 về việc phê duyệt  giá bán và hình thức bán lô ắc quy hỏng không có nhu cầu sử dụng của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội.

Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

 • Tên đơn vị: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel).
 • Địa chỉ: Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu   Giấy, TP. Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

 • Tên tài sản: 46.512 ắc quy hỏng không có nhu cầu sử dụng.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

 • Giá khởi điểm bán thanh lý (đã bao gồm 8% VAT): 52.347.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi hai tỉ, ba trăm bốn mươi bảy triệu đồng.).

Lưu ý: Bán cho cả lô tài sản, đây là giá bán tại chỗ (tại các địa điểm để tài sản của Viettel), toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí phát sinh khác (nếu có) do bên mua chịu.

4. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày đăng thông báo đến 17h30’ ngày 02/03/2022.

5. Địa điểm nộp hồ sơ:

 • Ban Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội - Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 • Đầu mối liên hệ: Trần Thị Nga (email:ngatt8@viettel.com.vn; Điện thoại: 0976622333).

6. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: gồm 2 tiêu chí là Bắt buộc và Chấm điểm.

      6.1. Phương pháp đánh giá các tiêu chí: Các tiêu chí phải có văn bản giấy tờ chứng minh đi kèm (bản chính hoặc bản sao công chứng).

 • Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong số các tiêu chí bắt buộc thì bị đánh giá là Không đạt và bị loại.
 • Tiêu chí chấm điểm: Tối thiểu phải đạt 80 điểm và không có tiêu chí nào bị chấm điểm =0 thì được đánh giá là Đạt. Đơn vị nào Đạt và có điểm cao hơn là đơn vị được lựa chọn.
 • Trường hơp các đơn vị được đánh giá là Đạt và có điểm cao nhất bằng nhau thì xét theo tiêu chí vượt mức tối đa, đơn vị nào có nhiều tiêu chí vượt mức điểm tối đa sẽ được lựa chọn.
 • Trường hợp các đơn vị được đánh giá là Đạt, điểm cao nhất bằng nhau, các tiêu chí vượt mức tối đa bằng nhau thì đơn vị nào vượt mức cao hơn là đơn vị được lựa chọn.
 

      6.2. Tiêu chí bắt buộc:

STT

Hồ sơ yêu cầu

Tiêu chí chấm điểm

Bắt buộc

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố trong thời gian gần nhất

Có tên trong danh sách

X

2

Phương án đấu giá

Đúng quy định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu của Viettel, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả

X

3

Cam kết v/v đơn vị bán đấu giá và đấu giá viên của đơn vị chưa từng bị vi phạm pháp luật về bán đấu giá tài sản theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Không bị vi phạm

X

6.3. Tiêu chí chấm điểm:

STT

Hồ sơ yêu cầu

Tiêu chí chấm điểm

Chấm điểm

Số điểm

Tổng điểm

1

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản của đơn vị tính đến thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

 Trên 10 năm 

20 điểm

 20 điểm

 Từ 05 năm đến 10 năm

10 điểm

 Dưới 05 năm

 0 điểm

2

Cơ sở vật chất

Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có hội trường đấu giá thuộc quyền sở hữu hoặc được phép sử dụng chứa được 70 khách hàng trở lên. Có đưa ra phương án để đảm bảo an ninh, an toàn cho phiên đấu giá.

20 điểm

20 điểm

Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có hội trường đấu giá cho từ 30 đến 70 khách hàng, có đưa ra phương án để đảm bảo an ninh, an toàn cho phiên đấu giá.

10 điểm

Không đạt được một trong các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất: Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có hội trường đấu giá, đưa được ra phương án để đảm bảo an ninh, an toàn cho phiên đấu giá.

0 điểm

3

Năng lực, kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề tại đơn vị, được phân công làm đấu giá viên cho phiên đấu giá này của Viettel

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề trên 06 năm và đã trực tiếp điều hành ít nhất là 25 phiên đấu giá/1 năm (trong vòng 3 năm từ 2019 đến 2021) (1)

20 điểm

20 điểm

 • Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề trên 06 năm và đã trực tiếp điều hành từ 15-24 phiên đấu giá/1 năm (trong vòng 3 năm từ 2019 đến 2021) (2)

Hoặc:

 • Đấu giá viên có kinh nghiệm từ 03 năm đến 06 năm và đã trực tiếp điều hành ít nhất là 25 phiên đấu giá/1 năm (trong vòng 3 năm từ 2019 đến 2021) (3)

10 điểm

Đấu giá viên không đạt theo các tiêu chí (1), (2), (3) ở trên

 0 điểm

4

Số lượng đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

Trên 5 đấu giá viên

15 điểm

 15 điểm

Từ 03 đến 05 đấu giá viên

10 điểm

Dưới 03 đấu giá viên

 0 điểm

 

5

 

Số lượng hợp đồng bán đấu giá các loại tài sản là động sản trong năm 2021 có giá trị thanh lý ≥ 52,4 tỷ đồng/1 hợp đồng

Trên 05 hợp đồng

10 điểm

10 điểm

 

Từ 02 đến 05 hợp đồng

5 điểm

Dưới 02 hợp đồng

0 điểm

 

6

 

Số lượng các phiên đấu giá đã tổ chức thành công trong vòng 3 năm gần đây (báo cáo theo biểu mẫu phụ lục 1 đính kèm)

Trên 30 phiên/1 năm

10 điểm

 

10 điểm

 

Từ 20 phiên đến 30 phiên/1 năm

5 điểm

Dưới 20 phiên /1 năm

 0 điểm

7

Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

Thấp hơn từ 20% trở lên so với quy định của Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

3 điểm

3 điểm

Thấp hơn từ 10% đến <20% so với quy định của Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

2 điểm

Thấp hơn <10% so với quy định của Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

1 điểm

Bằng biểu giá quy định của Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

0,5 điểm

8

Chi phí đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản có chi phí đấu giá thấp nhất

2 điểm

2 điểm

Tổ chức đấu giá tài sản có chi phí đấu giá nằm trong khoảng giữa cao nhất và thấp nhất

1 điểm

Tổ chức đấu giá tài sản có chi phí đấu giá cao nhất

0,1 điểm

 

Tổng

100 điểm

         

* Lưu ý:

- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong và dán kín khi bàn giao cho Viettel.

- Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân nhân.

- Các hồ sơ Viettel nhận được sau 17h30 ngày 02/03/2022 sẽ không được đưa vào danh sách đánh giá lựa chọn.

- Viettel sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Viettel không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Phụ lục 1: Biểu mẫu danh mục các phiên đấu giá thành công trong năm 2019/2020/2021

STT

Số hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Chủ tài sản

Loại tài sản

Giá khởi điểm

Giá sau đấu giá

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Chi tiết xem tại ĐÂY.

Tin liên quan

Tin Báo chí Chủ tịch Tập đoàn Viettel: Đừng chọn cách sống an nhàn khi còn trẻ!
“Hãy chọn về mình những việc mới, việc thách thức. Chúng ta giỏi lên nhờ làm những việc khó, chứ ít người thành công từ những việc giản đơn…”.
Tin Báo chí | Thứ sáu, 09/09/2022
Xem thêm
Tin Báo chí Thượng tá Đào Xuân Vũ được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel
Ngày 17/8, Thượng tá Đào Xuân Vũ nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, qua đó trở thành thành viên thứ 5 và trẻ nhất trong Ban Tổng giám đốc Tập đoàn hiện tại.
Tin Báo chí | Thứ tư, 17/08/2022
Xem thêm
Tin Báo chí Đảng ủy Tập đoàn Viettel: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương
Hà Nội, ngày 13/6/2022, Đảng Ủy Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết 791-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và môi trường đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó ban chỉ đạo đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Tin Báo chí | Thứ ba, 14/06/2022
Xem thêm
Tin Báo chí Khát vọng sáng tạo đóng góp giải pháp công nghệ cho đồng tiền số quốc gia
Nắm bắt xu thế phát triển đồng tiền số quốc gia (CBDC) mà nhiều nước đang thực hiện, các kĩ sư trẻ của TCT Dịch vụ số Viettel (VDS) đang nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo đóng góp các giải pháp về công nghệ cho vấn đề “nóng” này.
Tin Báo chí | Thứ sáu, 10/06/2022
Xem thêm
Tin Báo chí “Gen Z” Viettel phát triển ứng dụng nhận biết cảm xúc của khách hàng qua giọng nói
Tổng đài Viettel sử dụng công nghệ xử lý âm thanh và nhận diện giọng nói, có khả năng "đọc vị" cảm xúc và phân loại hàng trăm cuộc gọi đến hàng ngày.
Tin Báo chí | Thứ tư, 08/06/2022
Xem thêm
Tin Báo chí Những sáng chế từ tinh thần ‘thất bại thì làm lại’ ở Viettel
Với 19 bằng độc quyền sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam và 4 bằng tại Mỹ, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel (VTX) là một trong những đơn vị đi đầu về đổi mới, sáng tạo.
Tin Báo chí | Thứ sáu, 03/06/2022
Xem thêm
Tin Báo chí Đổi mới, sáng tạo như cơm ăn, nước uống với người Viettel
Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel nhấn mạnh, mỗi thời kỳ, Viettel đều có những đổi mới sáng tạo đột phá giúp Tập đoàn vượt qua nhiều khó khăn, thách thức.
Tin Báo chí | Thứ tư, 01/06/2022
Xem thêm
Tin Báo chí Chủ tịch nước: Hai công trình được trao giải thưởng Hồ Chí Minh của Viettel góp phần nâng cao tiềm lực quân sự quốc phòng
Chủ tịch nước nhấn mạnh hai công trình về quốc phòng đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh là kết quả của quá trình nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học.
Tin Báo chí | Thứ sáu, 20/05/2022
Xem thêm
Tin Báo chí Trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho hai công trình khoa học về quân sự
Hai công trình lĩnh vực quốc phòng do đội ngũ nhà khoa học tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện được trao giải thưởng Hồ Chí Minh.
Tin Báo chí | Thứ năm, 19/05/2022
Xem thêm
Tin Báo chí Viettel lần đầu tiên ứng dụng mạng 5G để truyền hình trực tiếp SEA Games
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks) phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) truyền hình trực tiếp bộ môn Golf của SEA Game 31 qua sóng di động 5G. Đây là lần đầu tiên mạng 5G được sử dụng để phục vụ truyền hình trực tiếp.
Tin Báo chí | Thứ tư, 11/05/2022
Xem thêm
Thư viện
THỜI GIAN TỪ
ĐẾN
CHỦ ĐỀ
Định dạng
Thư viện

Bộ lọc

công ty thành viên