I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Thông tin doanh nghiệp

 • Thông tin cơ bản về công ty mẹ
 • Tên doanh nghiệp: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
 • Mã số doanh nghiệp: 0100109106.
 • Tên viết tắt: VIETTEL.
 • Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Địa chỉ: Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 • Người đại diện theo pháp luật:
 • Họ và tên:   Tào Đức Thắng
 • Chức danh: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn.
 • Sinh năm: 1973    Giới tính: Nam    Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam.

2. Điều lệ công ty

 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội được ban hành kèm theo Nghị định số 05/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018, thay thế Nghị định số 101/2014/NĐ-CP ngày 07/11/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Điều lệ bao gồm 12 chương, 86 điều là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Viettel.
 • Điều lệ quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Viettel; Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Viettel và phân công thực hiện các quyền trách nhiệm, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước; Tổ chức quản lý Viettel; Mối quan hệ của Viettel với các đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết; Cơ chế hoạt động tài chính của Viettel; Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Viettel; Quản lý lao động, tiền lương đối với người lao động của Viettel; Tổ chức lại, đa dạng hóa sở hữu, giải thể, phá sản Viettel; Sổ sách và hồ sơ của Viettel; Giải quyết tranh chấp nội bộ và sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Viettel.

II. THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 

1. Thông tin về tình hình tài chính

TT Chỉ tiêu ĐVT Công ty Mẹ Hợp nhất Tập đoàn
1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 159.231 159.231
2 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 167.054 166.115
3 Tổng tài sản Tỷ đồng 217.826 252.817
4 Tổng nợ phải trả Tỷ đồng 50.804 86.733

2. Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT Chỉ tiêu ĐVT Công ty Mẹ Hợp nhất Tập đoàn
I TỔNG DOANH THU Tỷ đồng 94.723 149.494
II LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Tỷ đồng 32.541 36.908
IV LỢI NHUẬN SAU THUẾ Tỷ đồng 26.073 28.978
V THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Tỷ đồng 30.684 32.877
  - Nộp Ngân sách nhà nước Tỷ đồng 29.497 31.690
  - Nộp Bộ Quốc phòng Tỷ đồng 1.187 1.187

3. Đầu tư tài chính và đầu tư ra nước ngoài của Công ty mẹ Tập đoàn

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Số dư tại thời điểm 31/12/2021

I

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

Tỷ đồng

76.345

II

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Tỷ đồng

57.100

 

Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài (1)

Tỷ đồng

2.119

4. Tình hình lao động, tiền lương, thu nhập của người lao động

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Công ty mẹ

Hợp nhất Tập đoàn

1

Tổng số lao động bình quân (bao gồm người lao động, người quản lý DN và kiểm soát viên)

Người

12.357

40.590

2

Tổng quỹ lương (bao gồm quỹ lương người lao động, người quản lý DN và kiểm soát viên)

Tỷ đồng

5.064

 11.756

3

Tiền lương bình quân

Triệu đồng /người/tháng

34,15 

24,14

(1) Giá trị góp vốn điều lệ, mua cổ phần tại các khoản đầu tư ở nước ngoài của Công ty mẹ Tập đoàn.

III. ĐỐI VỚI CÁC THÔNG TIN KHÁC PHẢI CÔNG BỐ THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP
Ngày 09/8/2021, Bộ Quốc phòng có văn bản số 2820/BQP-KTe về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng. Theo đó, các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện lập báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Điều 23.1.a, Điều 39.3 Nghị định 47/2021/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm:

 • Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ doanh nghiệp;
 • Thông tin về tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh của năm trước liền kề, gồm: Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, thuế và các khoản đã nộp Nhà nước, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài, đầu tư tài chính, tổng nợ phải trả, tổng số lao động, tổng quỹ lương, mức lương trung bình.

Hiện nay, Viettel đã được công nhận là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo Quyết định số 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/2/2022. Do đó, để đảm bảo tuân thủ đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, các nội dung công bố thông tin định kỳ của Viettel sẽ thực hiện theo đúng văn bản số 2820/BQP-KTe của Bộ Quốc phòng.

Trên đây là nội dung công bố thông tin của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội năm 2021./.

Công bố hoạt động sản xuất kinh doanh 2021

Thứ tư, 01/06/2022

Công bố hoạt động sản xuất kinh doanh 2021

Xem thêm Xem thêm
Thư viện
THỜI GIAN TỪ
ĐẾN
CHỦ ĐỀ
Định dạng
Thư viện

Bộ lọc

công ty thành viên